Regulamin

§ 1
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DAYTONA prowadzi szkolenie na kat B prawa jazdy na
podstawie zezwolenia nr 02420663 wydanego przez

Urząd Miasta Lublina

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 05.01.2011 r. W sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami

(Dz. U z roku 2011, nr 30, poz.151 z pózn. z m.)

oraz zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011r.

§ 2
Każdy przed rozpoczęciem szkolenia w ośrodku musi dostarczyć numer profilu kandydata na kierowcę PKK pobierając go ze swojego starostwa.
Ośrodek zapewnia badanie lekarskie jeśli kursant wyraża chęć przeprowadzenia takich badań w naszym ośrodku są przeprowadzane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania

pojazdem silnikowym kat B
może rozpocząć szkolenie po ukończeniu 17 lat i 9 miesięcy.

Po ukończeniu kursu podstawowego

kursant musi zdać egzamin wewnętrzny
praktyczny na placu manewrowym i w ruchu miejskim oraz egzamin wewnętrzny z części teoretycznej kursu (jeśli go dotyczy)

Egzamin teoretyczny jak i praktyczny odbywa się na zasadach egzaminu państwowego. Służą one sprawdzeniu wiedzy
kursanta nabytej podczas trwania kursu i mają na celu oswojenie kursanta z czynnościami egzaminacyjnymi.

Kursant może zapisywać się na egzamin państwowy w WORD 30 dni przed ukończeniem osiemnastu lat. Po zdanym egzaminie przed ukończeniem wymaganego wieku dokument odbiera dopiero po ukończeniu osiemnastu lat.

§ 3
Kwota opłat za kurs podstawowy prawa jazdy kategorii B wynosi

2900 PLN z badaniami lekarskimi w cenie

(nie dotyczy promocji organizowanych przez ośrodek)

Opłata może być wpłacona w całości lub rozdzielona na nieoprocentowane raty, płatne w okresie trwania kursu. Pierwsza wpłata w minimalnej wysokości 500 PLN (płatność w chwili zapisu na kurs)

Jeśli do końca kursu nie zostanie wpłacona pełna kwota za kurs to do momentu wpłaty profil PKK nie jest aktualizowany nawet wtedy gdy zostały zdane pozytywnie egzaminy wewnętrzne w ośrodku a co za tym idzie nie można zapisać się na egzamin państwowy w WORD

§ 4
W ramach szkolenia podstawowego ośrodek zapewni osobie szkolonej 30 godzin
lekcyjnych 1 godzina = 45 minut szkolenia teoretycznego i 30 godzin zegarowych
1 godzina = 60 minut szkolenia praktycznego oraz materiały szkoleniowe

Kursant zobowiązuje się do obecności na przynajmniej 80% zajęć teoretycznych

jeśli nie zdawał egzaminu państwowego w WORD z części teoretycznej w takim przypadku odbywa tylko

4 godziny szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

§ 5
Na szkolenie praktyczne z instruktorem kursant umawia się indywidualnie w miejscu wskazanym
przez kursanta na terenie Lublina

§ 6
Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora nauki jazdy, jest osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego, to znaczy dobiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach dostosowane do potrzeb kursanta, oraz ustala zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego poziomu wiedzy, umiejętności i predyspozycji kursanta.

§ 7
Na każdą jazdę kursant jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym, lub innym dokumentem tożsamości

§ 8

Jeśli kursant nie stawi się na zajęcia praktyczne i nie poinformował pracownika ośrodka 12 godzin wcześniej o odwołaniu zajęć lub stawił się na zajęcia pod wpływem alkoholu oraz środków podobnie działających do alkoholu kursant musi dodatkowo do ceny kursu dopłacić 90 PLN za każdą odwołaną godzinę przed wyznaczonym czasem

§ 9

Istnieje możliwość przerwania kursu na prośbę kursanta.

W takich okolicznościach pobierana jest opłata za badanie lekarskie w wysokości 200 PLN jeśli badanie wykonywał lekarz współpracujący z ośrodkiem oraz 90 PLN za każda odbytą godzinę szkolenia praktycznego a także 50 PLN za pomoce dydaktyczne opłata za szkolenie teoretyczne 20 PLN za każda godzinę.

Karta zajęć po uregulowaniu należności jest przekazywana kursantowi oraz numer profilu kandydata na kierowcę jest zwracany do podległego starostwa co stanowi podstawę do kontynuacji kursu w innym ośrodku.

Osoba zawierając umowę z naszym ośrodkiem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz numeru telefonu, adresu e mail udostępnionych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szkolenia, zgodnie z ustawą

art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

oraz numeru telefonu, adresu e mail wycofać można na na piśmie wysyłając, 

dostarczając osobiście do ośrodka lub przesyłając rezygnacje na adres

osk.daytona@vp.pl